REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Wstęp

 1. TERMISSA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (adres: ul. Ludźmierska 29, 34 – 400 Nowy Targ), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000564728, REGON: 362027116, NIP: 735-28-63-488, o kapitale zakładowym w wysokości 80.000,00 zł, numer telefoniczny do kontaktu: 575146400, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem internetowym: termissa.pl („Sklep”). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest TERMISSA Sp. z o.o.. Adresem pocztowym Sklepu jest : ulica Ludźmierska 29, 34 – 400 Nowy Targ.
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu i określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie („Towary” lub „Towar”), składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów.
 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 1. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 1. Informacje o Towarach w Sklepie, m.in. opisy Towarów, ich właściwości i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy Kodeks cywilny („k.c.”), zgodnie z warunkami Regulaminu.
 1. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, składnikach, z których został wyprodukowany, jego zastosowania, itp.
 1. Zdjęcia oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich rodzajów Towarów.
  1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez użytkownika Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
  2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, których producentem i właścicielem jest TERMISSA Sp. z o.o.

II. Zasady korzystania ze Sklepu i zawierania umowy sprzedaży Towarów

 1. TERMISSA Sp. z o.o. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 1. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klientem”), a TERMISSA Sp. z o.o. („Sklep”).
 1. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne, rzetelne oraz dokładne. TERMISSA Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Zamówienia Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.
 1. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 1. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 1. Klient zobowiązany jest do nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.

III. Składanie Zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronie Internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 1. Sklep umożliwia składanie Zamówień na Towar poprzez stronę Internetową.
 1. Zamówienia składane poprzez stronę Internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 1. W trakcie składania Zamówienia, Klient może osobno wyrazić zgodę na umieszczanie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie oraz żądanie ich usunięcia. Zgodę Klient może w każdym czasie odwołać. Skutek odwołania następuje z chwilą, kiedy TERMISSA Sp. z o.o. powzięła o tym informację.
 1. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane TERMISSA Sp. z o.o. i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 1. Klient może złożyć Zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. Zakup bez rejestracji).
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
 1. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości i rodzaju, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania Zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji, w tym także sposobu dostawy.
 1. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji w Zamówieniu, czy jego rezygnacji, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i Zapłać” jest równoczesne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz wybranej formy ich dostawy z określeniem wysokości kosztów dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem Zamówienia.
 1. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatycznie wygenerowaną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta Zamówieniem.

IV. Dostawa i odbiór Towarów

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 1. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego zgodnie z ustawą Prawo pocztowe. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie Sklepu.
 1. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on Zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelewem” lub „płatność kartą lub przelewem on-line” do czasu podanego na stronie Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu (tj. 1-2 dni robocze).
 1. Klient obciążony jest kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili wybierając przycisk „cennik transportu”.

V. Płatność

 1. Informacja o cenie zakupu Towaru, podawana na stronie Sklepu, ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia zakupu wybranych Towarów. Ww. cena nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu Zamówienia.
 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 1. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru, tj. za pobraniem przy odbiorze Towaru; za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu.

VI. Reklamacja Towarów

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. TERMISSA Sp. z o.o. odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 1. Każdy Towar kupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 1. Reklamację należy składać na adres pocztowy Sklepu.
 1. Składając reklamację należy dostarczyć reklamowany produkt oraz dowód jego zakupu i wypełnione zgłoszenie reklamacyjne na adres pocztowy Sklepu.
 1. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
  1. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca – TERMISSA Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego – Klienta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
  2. Żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 1. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 2. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

VII. Zwroty Towarów – odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 1. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie Towarów.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować TERMISSA Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przysłanego na adres pocztowy Sklepu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres pocztowy Sklepu.
 1. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres pocztowy Sklepu.
 1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi zapłaconą przez Klienta cenę niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy.
 1. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu dostarczenia do Sklepu Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu odesłania Towaru, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Klient ponosi odpowiedzialność do wysokości zmniejszenia wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

VIII . Zapisy końcowe

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez TERMISSA Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji Zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym Zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wskazanej przez Klienta poczty e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub przepisy innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
 1. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest sąd miejscowo właściwy w Nowym Targu.
 1. TERMISSA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do Zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej.
 1. Wszelkie zamieszczone w Sklepie znaki towarowe i nazwy firm należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.
 1. TERMISSA Sp. z o.o. jest właścicielem marki Termissa oraz wszelkich produktów oferowanych do sprzedaży, w tym Towarów, ich właściwości oraz ich znaków rozpoznawczych, czy opakowania. Każde naruszenie prawa własności TERMISSA Sp. z o.o. będzie skutkowało konsekwencjami przewidzianymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie Prawo własności przemysłowej, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie Kodeks cywilny oraz ustawie Kodeks karny.

Załącznik – odstąpienie od umowy.


POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych
III. Podstawa przetwarzania danych
IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
V. Pliki „Cookies”
VI. Postanowienia końcowe
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.termissa.eu jest TERMISSA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (adres: ul. Ludźmierska 29, 34 – 400 Nowy Targ)
(e-mail):biuro@termissa.pl l zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.
2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie zOgólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE o Ochronie Danych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane dalej RODO)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c)merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
c) Numer telefonu,
d) Adres e-mail.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
c) Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne doświadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.
III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przetwarzanie ich jest dopuszczalne m.in. gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2.Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.
IV. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
1.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
1.10 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
2.1. w formie pisemnej na adres: Termissa sp. z o. o. ul. Ludźmierska 29, 34 – 400 Nowy Targ
2.2. drogą e-mailową na adres: biuro@termissa.pl
3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
3.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
3.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
3.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
V. PLIKI „COOKIES”
1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies”znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”:„sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania(opuszczenia Sklepu).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy,lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.termissa.eu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/